தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to type in tamil in the face book comments in easy methods

0 votes
asked Feb 26, 2015 by nagarajankumari புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
easy methods  to type in tamil for face book comments
answered Feb 26, 2015 by nagarajankumari புதியவர் (160 points)
0 votes
என்எச்எம் ரைட்டர் என்ற விலையிலா மென்பொருளைப் பதிவிறக்கம் செய்து கொண்டு தொடரவும்
அல்லது கூகுள் அளிக்கும் ரோமனைஸ்ட் தமிழ் வசதியும் பயன்படும்
answered May 10, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Jan 21, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
0 votes
2 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 27, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 5, 2013 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
...