தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to organize net collections?

0 votes
இணையத்தில் திரட்டியவற்றை வகைப்படுத்தித் தொகுத்து வைக்க எளிய வழி ஏதாவது உண்டா?
asked May 8, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
நீங்கள் தன அதை செய்யவேண்டும்

வேண்டும் என்றால்...

Right click - > Arrange icons by  -> show in groups

seithal ungaluku group variyaga content display aagum..
answered Aug 14, 2013 by srivignesh வல்லுநர் (3,630 points)

Related questions

0 votes
4 answers
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked May 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
...