தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to create cartoons?

0 votes
கணினியில் கேலிச் சித்திரங்களை உருவாக்குவது எப்படி?
asked May 4, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
answered Aug 14, 2013 by srivignesh வல்லுநர் (3,630 points)
0 votes
எளிய வழி
பெயின்டில் வரையப்பட்டபடங்களை ஸ்க்யூ செய்தாலே பல படங்களைக் கேலிச் சித்திரமாக்கலாம்
answered Oct 9, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Jun 11, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked May 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 8, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
...