தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to run a continuous clock in an Excel cell?

0 votes
asked Jan 13, 2015 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
எளியதொரு விபி நிரலைப் பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தலாம். நிரல் எழுதும் திறன் தேவையில்லை.
answered May 24, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jan 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 7, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 26, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 17, 2013 in Windows by raju009 புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 11, 2013 in Windows by raju009 புதியவர் (180 points)
...