தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

When i switch on my system, cursor is blinking in black screen, Tell me the solution for this problem?

0 votes
Hi sir,
     After switch on my system, cursor is blinking in black screen,
I installed windows 7 in that system.
I Changed the new harddisk, and it is detected in BIOS setup also. I changed the sata cable also. But same problem i am getting.
asked Dec 4, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
1.start -Task manager -Process- explorer.exe -end process.
2.File - New Task (Run) -
3.Open text box, enter explorer.exe, and then click OK.
4.Start – device manager-Double-click Display adapters, right-click your display device, click Update Driver Software
5.finished -restart

சரிவரவில்லையா?
repeat  1-3
start .search -regedit-regedit.exe
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindows NTCurrentVersionWinlogon
Click  WinLogon -right side U can see -Shell
பக்கத்தில் explorer.exe இருக்க வேண்டும்
அப்படி இல்லாவிட்டால், double click(shell) and enter in the box
explorer.exe -OK.
Close and restart.

சரிவரவில்லையா?
தெரிவிக்கவும்.
answered Dec 4, 2012 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 17, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
1 answer
...