தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Tell me website for troubleshooting my system problems like online antivirus,etc.,

+1 vote
Tell me website for troubleshooting my system problems like online antivirus, system information. My friend told that link four months before. but i forget that.
asked Jan 27, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
to know your system information you can use SPECCY software free version given by piriform website. most of the online antivirus i used to check are always asking amount by showing unknown virus in my system.. i dont know about those sir, you can better use avast 6.0 which controls online offline virus and it is user friendly
answered Jan 28, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)

Related questions

0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Jun 18, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
4 answers
0 votes
4 answers
asked Jun 8, 2013 by rosey புதியவர் (120 points)
...