தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to resolve the NTLDR is missing Problem in XP without any Bootable CD ?

0 votes
asked Dec 15, 2014 in Windows by dmraj புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jul 12, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2011 by anonymous
0 votes
1 answer
asked Sep 20, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 6, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
1 answer
...