தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

i need latest question bank link for all subjects third semester computer science engineering.....

+1 vote
asked Nov 12, 2011 by muruganmaddy புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
My Dear Friend i already told answer for this question......................
Just go to http://www.scribd.com
it contains huge collection of books.. for not only engineering......
when approach this u can able to know its features......................
Membership is free for this Website...........
if u are not satisfied just mail me with full name of you and which subject books u want............
I will definitely help you through email...
and this is my Number 8675593995
answered Jan 9, 2012 by mani_officials வல்லுநர் (2,950 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
0 votes
0 answers
asked Oct 4, 2013 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
2 answers
asked Feb 6, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 4, 2017 in Internet by mohan89great புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
asked May 3, 2012 by raja-priya-sri புதியவர் (130 points)
...