தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Need link to download angry bird game full download for pc

0 votes
Hi sir,
I need link to download angry bird game full download for pc. Kindly give me the appropriate link to download full version.
asked Oct 4, 2013 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Feb 11, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
2 answers
asked Feb 6, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+2 votes
6 answers
+1 vote
2 answers
asked Jan 17, 2012 by mani_officials வல்லுநர் (2,950 points)
+1 vote
1 answer
...