தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
I am getting the following error while updating any images in my post in word press "406 Error (Not Acceptable)". Please help me to resolve this problem
in Web Designing by durgaprasad இளையோர் (230 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Edit your .htaccess file with following code.,


<IfModule mod_security.c>
SecFilterEngine Off
SecFilterScanPOST Off
</IfModule>

if not.. contact your webhosting company.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 17, 2012 in Web Designing by புதியவர் (130 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 20, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...