தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Ask a question:

Recent questions tagged internet

0 votes
2 answers
asked Dec 15, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 14, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Nov 13, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 31, 2012 in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 28, 2012 in SEO by pjmanikandan இளையோர் (320 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 25, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 20, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 5, 2012 in Internet by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)
0 votes
2 answers
asked Aug 28, 2012 in SEO by robozkamal புதியவர் (180 points)
...