தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
Ask a question:

Recent questions in Internet

0 votes
2 answers
asked May 4, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked May 3, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked May 1, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Apr 27, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
asked Apr 26, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Apr 15, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 12, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
0 answers
asked Apr 3, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 1, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 30, 2013 in Internet by rajasoft6 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 29, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 29, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...