தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
சி டிரைவில் தேவையற்ற fiல்களை இனம் கண்டு நீக்குவது எப்படி?
in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Hi suba,
    

i)You can delete your temporary files stored in temp folder.


Start--->Run--->%temp%

Select all the file and press ctrl+delete to delete all temporary files.

ii) You can use CCleaner software to delete all the temporary internet files and folder. It is freeware only.

iii) Uninstall the unwanted softwares, because it takes unnecessary space in your C: drive.


I hope it will helps you.
by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
cc cleaner software உபயோகித்து பாருங்கள்
by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)

Related questions

0 votes
2 answers
asked Dec 15, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Jan 29, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
4 answers
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
...