தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
where can i freely host site that developed by php & mysql
in PHP by niash இளையோர் (220 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
Try this hosting service..

http://zymic.com/free-web-hosting/
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
100+  more Script
MYSQL
PHP
anmd much more  free
http://www.free.yestechsolution.com
for paid hosting
http://www.yestechsolution.com
by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
I would suggest a reliable hosting site named as  http://www.9cubehosting.com/cheap_hosting/  here they provide Linux based web hosting. They provide good customer service and support.
by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in PHP by dvvicky92 புதியவர் (120 points)
+1 vote
2 answers
+1 vote
1 answer
asked Feb 2, 2012 by jagesh புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 10, 2012 by mutharasupt புதியவர் (140 points)
...