தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
some stealers using the httrack copier to steal our resources, ho will we

protect our resource  from their action?
in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
We need to study how httrack web copier works.

#1.  Download that tool and try to access your site using it.
#2. While that tool access your site find what is the "User-Agent" value is being sent by that tool.  Using PHP you can write code to find the user's "User-Agent"
#3.  After finding it.. Block that particular User-Agent via php code in .htaccess or php code.

OR

Completely change your site to work ONLY for registered & logged in users.

Once they signup an account and use that software to download all of your pages.. Then., Find that bad user and ban him. It is easy to find logged in user's browsing activities.
by வல்லுநர் (12.9k points)
gud na i understood...but httracker User Agent value is common  to all  or
that
may be differ to every one? i can't get more information about this  on  net?

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Feb 5, 2012 in Web Designing by varman புதியவர் (170 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 22, 2012 in Internet by thals ஆர்வலர் (550 points)
+1 vote
2 answers
asked Sep 27, 2011 in Internet by anonymous
0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Aug 21, 2013 by mani புதியவர் (120 points)
...