தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hi,
I have a website on Dream Host and I used Drupal, every thing was fine but later my website get this 500 internal server error. why this error has coming and how to solve this error.
in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
500 error comes for various reasons.

#1. test your .htaccess file first
#2. Make sure your php files are having 644 permission.
#3. public_html folder must have 755 permission
by blazenetworks இளையோர் (340 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Oct 21, 2011 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)
0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2012 in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 7, 2012 in Web Designing by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
3 answers
asked Jan 19, 2012 in Web Designing by techie வல்லுநர் (1k points)
...