தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
in PHP by saravanakumar புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
It is always about handling the system more controllable and scalable.

In terms of managing code & system 3 tier arch gives us an easier way to manage resources and development.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 27, 2012 in PHP by tamilmaran இளையோர் (230 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 18, 2012 in PHP by mohant புதியவர் (120 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 7, 2012 in PHP by niash இளையோர் (220 points)
0 votes
1 answer
...