தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi,

   Am doing website using drupal, In paypal integration module am using PHP to pay amount in paypal(Your youtube video helped a lot)

  Let say in my site user planning to subscribe A, B and C option at a time
     A=10$
     B = 20$
     C= 30$

So totally 60$ user paid for all 3 subscription and site got IPN from PayPal.

Now user want to cancel one subscription(let say B), how do we cancel one subscription in this scenario?(because We got only one IPN id from paypal)

Please let me know if it is not clear and thanks in advance
in PHP by mohant புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 4, 2012 in PHP by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 22, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 26, 2012 in PHP by இளையோர் (300 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
2 answers
asked Oct 12, 2011 by siva7 இளையோர் (210 points)
...