தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Hi sir, I want to display the inline browser inside the website. For example: Google website have to displayed in the content of the mozilla firefox. (ie) Online browser i am asking.
in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by sasi வல்லுநர் (3k points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Oct 4, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 27, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
0 answers
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
...