தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir, tell me the free firewall softwares to block the paritucular website(ie inbound traffic).
in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
http://www1.k9webprotection.com/

this is a very good free software that blocks domains. Try it and update your experience here.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
3 answers
asked Oct 24, 2012 in Internet by b-ashokkumar புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked May 19, 2012 in Internet by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
0 votes
1 answer
+1 vote
1 answer
asked Jun 17, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 26, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...