தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
i cont put my wamp server online.when i put it online "error: could not execute manu item(interneal error)[Exception] could not perform service action: The service has not been started" can u help me..?
in PHP by lsrinivasancse புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
1 answer
asked Aug 26, 2012 in PHP by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 16, 2013 in PHP by surya-surya-72 புதியவர் (130 points)
+1 vote
2 answers
asked May 12, 2012 in Web Designing by raj-t புதியவர் (170 points)
...