தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to buy Reseller hosting account?

+1 vote
How to buy Reseller hosting account?
asked May 12, 2012 in Web Designing by raj-t புதியவர் (170 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
if you own a creditcard or usa paypal account.. Then try to godaddy.com
answered May 14, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
Yes TECH Solution.
www.yestechsolution.com

 இந்த நிறுவனம் மிக குறைந்த விலைக்கு லினக்ஸ் ஹோஸ்டிங் கொடுக்கிறது
+91-7708716908
answered Dec 24, 2012 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked May 14, 2012 in Web Designing by raj-t புதியவர் (170 points)
+1 vote
1 answer
0 votes
2 answers
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 10, 2012 in Web Designing by dinakaran ஆர்வலர் (440 points)
...