தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
sir how to disable administrative shares(sharing using 192.168.0.50c$ symbol) and how to deny files store in desktop in group policy in windows server 2008 R2
in Windows by sheikmoham இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Sorry sir., No good ways over there to do this.. But if you research in google.. Some bad guys will recommend you to change registry keys.. But that will endup in broking your system.. Even though.. as a guest(non-admin) user you cannt edit/open registry editor too...

It is like., "Trying to watch a  2nd day show of Power Star movie in Singapore". It will never happen.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jun 5, 2013 in Windows by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 26, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Jan 22, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...