தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
My BOSS/GNU LINUX has partioned as two versions after working in terminal window.What's solution to revalue?
by mohamedn இளையோர் (300 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
try hiren boot CD
by sasi வல்லுநர் (3k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Apr 1, 2013 by pjmanikandan இளையோர் (320 points)
+1 vote
1 answer
asked Aug 12, 2012 by mohamedn இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 11, 2012 by nyuvarajeee புதியவர் (130 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 21, 2015 in PHP by jksudhan புதியவர் (120 points)
...