தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
linux and window host entral enna. Virivaga solavum
by pjmanikandan இளையோர் (320 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
A web hosting service allows individuals and organizations to make their website accessible via the World Wide Web.We can choose either Windows or Linux hosting based on our need.There are different types of hosting and one should choose the appropriate one based on RAM,traffic,performance,privilege etc.Linux is not only cheap but is also more secure and is stable since it can withstand higher load when compared to Windows. If you have designed and programmed your website on a Linux hosting server then you can easily host it on a Windows server whenever you need it, but it is not always true in the reverse order.Windows hosting is user friendly compared to Linux hosting.Providers like http://www.thewebpole.com/ offer both these type of hosting at low cost with advanced features
by இளையோர் (340 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Jan 6, 2012 in Web Designing by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Sep 10, 2012 by mutharasupt புதியவர் (140 points)
...