தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to re install Phone software

0 votes
How to re install Phone Software (OS)
Model - Nokia 5130C-2(Express Music)
Please help me.......
asked Mar 21, 2012 by ghobinath வல்லுநர் (3,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
i dont know it what they are really using but my friend set c2-01, she reinstalled her phone OS recently.. with datacable and flash software for her phone

hope this link will help you to know

http://www.youtube.com/watch?v=kqDWeExng-o&feature=related
answered Mar 21, 2012 by sasi வல்லுநர் (3,030 points)
edited Mar 21, 2012 by sasi

Related questions

0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
1 answer
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 9, 2015 by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
...