தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to increase website traffic? and how to modify meta tag?

+1 vote
asked Feb 5, 2012 in Web Designing by varman புதியவர் (170 points)

Please log in or register to answer this question.

3 Answers

0 votes
Website Traffic Increasing:
1. Write quality content
2. Promote in google adwords (paid)
3. Promote in Facebook/Google+ (Social & Free)
4. Word of mouth is a good way to increase traffic.
5. Post in relevant forums with signature link
answered Feb 5, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
answered Feb 5, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
SEO is best one to increase traffic for any kind of websites. SEO service. You can get the  SEO service from http://www.xnynz.com/search-engine/seo-services.aspx?ci=1808&prog_id=456858  here they provide Search engine visibility service which bring traffic to your website. Here they provide you One-click submission and Google keyword generator of your site in  many search engines like Google, Yahoo!, Bing, and AOL etc...

You can add meta tags in different ways, depending on the tool you use to create and update your site.
Admin CP -> vBulletin Options -> General Settings -> Meta Keywords
answered Oct 24, 2013 by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

+1 vote
1 answer
asked Dec 19, 2011 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
+1 vote
2 answers
asked Apr 6, 2012 in SEO by sheikmoham இளையோர் (280 points)
0 votes
1 answer
asked Sep 4, 2012 in Web Designing by naveen ஆர்வலர் (920 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by புதியவர் (180 points)
...