தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to get all in one drivers software from internet? can anyone send me the link to get that drivers software.

+1 vote
asked Feb 1, 2012 in Internet by aarthymad புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

4 Answers

0 votes
using all in one drivers is not a proper way.

Tell me, For which particular hardware you require a driver?

Sound, Graphics, Modem or what?
answered Feb 5, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
Both the sound and graphics. I saw in office they put the cd in any system, it will show the appropriate driver name and ask to install automatically all the drivers will be installed.
answered Feb 6, 2012 by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
0 votes
I suggest you a better way...

My Computer > Right Click > Properties > Device Manager >
Find components with yellow question mark symbol. Right click and click "Install Driver"  It will ask for "source of drive" .. Choose "Automatic via online"

It would be helpful at the moment...
answered Feb 6, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)
0 votes
using all in one driver  PACK  https://drp.su/index.htm
answered Dec 23, 2016 by mohamed ஆர்வலர் (700 points)

Related questions

+1 vote
2 answers
asked Jan 25, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 20, 2012 in Internet by thangaraj465 இளையோர் (300 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 11, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
+1 vote
1 answer
asked Jan 24, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1,800 points)
...