தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Sir I Want To Buy 1 Projector Mobile...kindly Recommend Me A brand and Where I Can Buy That..

+1 vote
Sir I Want To Buy 1 Projector Mobile...kindly Recommend Me A brand and Where I Can Buy That..
asked May 31, 2012 in Windows by sheikmoham இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
answered May 31, 2012 by வல்லுநர் (12,880 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 19, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
0 votes
3 answers
asked Sep 29, 2012 by senthil6 இளையோர் (290 points)
0 votes
1 answer
asked Dec 15, 2012 in Windows by thals ஆர்வலர் (550 points)
...