தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Sir I Want To Buy 1 Projector Mobile...kindly Recommend Me A brand and Where I Can Buy That..
in Windows by இளையோர் (280 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Jun 19, 2013 in Internet by வல்லுநர் (11.1k points)
+1 vote
2 answers
0 votes
3 answers
asked Sep 29, 2012 by இளையோர் (290 points)
+2 votes
1 answer
0 votes
1 answer
asked Dec 15, 2012 in Windows by ஆர்வலர் (550 points)
...