தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to convert a blogspot into a website?

0 votes
How to convert a blogspot into a website?
asked Nov 13, 2014 in Internet by புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
விலையில்லாதது முதல் கட்டணம் செலுத்துவது வரை பல வசதிகள் கிடைக்கின்றன. இதற்கான தகவல்களை இணையத்திலேயே தேடலாம்.
answered Jan 13, 2015 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked May 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
0 answers
asked Dec 18, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)
+1 vote
1 answer
asked Nov 15, 2011 in PHP by jmckumar புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 18, 2013 in Internet by arulbenjamin இளையோர் (280 points)
...