தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
I have been involved one php project. and I have using wamp server for the developing the  php program I want to know convert the webpage which is using by php to executable file . I have using java sciript and html also in that coding. that's program like calculator program. how to change from webpage to exe file.
in PHP by jmckumar புதியவர் (130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
PHP is not supposed to be used like this

Because HTML and JS are supposed to be displayed ONLY on the browser..

If you write normal php programs (like C programs which only use the shell)
You can easily compile them

Or if you use something like PHP-GTK to create the GUI application then u can compile it

You can easily google with "PHP Compiler" which will give you an EXE . but remember again it wont work in your case as it requires HTML/JS .
by paimpozhil இளையோர் (220 points)

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
0 answers
asked Sep 15, 2012 in PHP by kavin புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 6, 2014 in Web Designing by prabudsp புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Jan 29, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2011 in Web Designing by anonymous
...