தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

ஒரு மாதத்திற்காக வாங்கிய தகவல் அளவில் பயன்படுத்தாமல் நிற்கும் அளவை அனுமதிக்கும்சேவை இருக்கிறதா?

0 votes
asked Oct 2, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
ஒரு மாதத்திற்காக வாங்கிய தகவல் அளவில் பயன்படுத்தாமல் நிலுவை நிற்கும் அளவை மறுமாதத்திற்கு அனுமதிக்கும் இணையச் சேவை இருக்கிறதா?
இருக்கிறது. எம்டிஎஸ்ஸில் இவ்வாறு செய்கிறார்கள்.
answered Oct 2, 2014 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

0 votes
1 answer
...