தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

என்னுடைய BLOG இல் HOME PAGE போல மற்றொரு PAGE-ஐ இனைப்பது எப்படி?

0 votes
என்னுடைய BLOG இல் HOME PAGE போல மற்றொரு PAGE-ஐ இனைப்பது எப்படி? அதாவது TECH TAMIL-இல் இருப்பது போல(TAB) இருக்க வேண்டும்.மேலும் விட்கேட் இனைக்க வேண்டும்.

இது என்னுடைய தளம்
 WWW.TECHTAMILPC.BLOGSPOT.COM
asked Aug 7, 2013 in Web Designing by rajadurai புதியவர் (160 points)

Please log in or register to answer this question.

...