தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

photoshop cs3 சாப்ட்ேவரில் தமிழ் font எவ்வாறு type ெசய்வது அதற்கு எந்த Typing software ஐ பயன்படுத்தலாம்?

–1 vote
போடோஷப் cs3 ல் keyman software ஐ உபயோகப்படுத்தமுடியவில்லை எனவே வேறு ஏதேனும் application இருந்தால் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்று கூறுங்கள்...............
asked Jun 30, 2013 in Web Designing by viswanathan-vsh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
கண்டிப்பாக பயன்படுத்தலாம். ஆனால் செந்தமிழ், அனு  போன்ற பாண்ட்  வேலை செய்யாது . தமிழ் என்று  சொல்ல கூடிய பாண்ட் மட்டுமே வேலை செய்யும் ...
answered Jan 21, 2016 by புதியவர் (140 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 18, 2013 by jayabalan புதியவர் (180 points)
+1 vote
0 answers
asked Aug 2, 2015 in Windows by rajeshk புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
...