தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

how to get free download software for Adobe Photoshop C5

0 votes
Can you help me for free download Adobe Photoshop Cs5, please help me
asked Jan 18, 2013 by jayabalan புதியவர் (180 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
இணையத்தில் adobe photoshop cs5 free downloadஎன்று தேடி எடுக்கலாம்
answered Jan 18, 2013 by subadanabalan வல்லுநர் (11,130 points)

Related questions

+1 vote
3 answers
asked Oct 8, 2011 in Web Designing by sekark புதியவர் (130 points)
0 votes
1 answer
asked Mar 26, 2012 in Internet by ghobinath வல்லுநர் (3,130 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 15, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
0 votes
3 answers
asked Jan 15, 2013 by thals ஆர்வலர் (550 points)
...