தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hi sir,
  Tell me steps to block third person to view my profile pictures and album in facebook. I need to block unwanted third person to view my profile pictures and album.

My friends has to contact through mail id in facebook.Kindly give me the solution for this problem. I search in google, but i did not get clear idea about this.
by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
by rajkumar10106 வல்லுநர் (1.3k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 17, 2012 in Web Designing by புதியவர் (130 points)
0 votes
2 answers
asked Dec 18, 2012 in Web Designing by govindadasrajaram புதியவர் (140 points)
0 votes
1 answer
asked Jan 20, 2013 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
...