தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

How to upload a wordpress website to a server?

+1 vote
i have a wordpress website www.dashtrick.wordpress.com, and now i want to upload it to a server (powrhost.com). Please help me!!!
asked Mar 26, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
Yes Tech Solution provide hosting and domain with lowest price.

hosting Starts from Rs 525 .

Domain Starts from Rs 350.

.com Domain Only 450 Rs

for more detail contact www.yestechsolution.com
answered Mar 29, 2013 by sathissaka ஆர்வலர் (680 points)
0 votes
answered Jun 6, 2013 by rajkumar10106 வல்லுநர் (1,290 points)

Related questions

+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Nov 19, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
3 answers
asked Nov 8, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
...