தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
ஒரு வலைத்தளம் மூலம் எந்த வழிகளில் எளிதாக பணம் சம்பாதிக்க முடியும் ?
by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Do you want to make money through website. I would recommended this site  http://www.goresellers.com/  here you can get the account and earn money online.Reselling business means you can just buy a website which contains Domain Registration plans,Hosting Plans,website builder,E-mail Marketing etc.. from a reseller for a particular amount and you can fix your price for that products and you can market it and gain more profit.
I also  registered and got an account from  that  site  .I just have sold domains hosting plans at a higher price and gain more profit. You can also get the account from this site and gain more money.
by jack ஆர்வலர் (540 points)

Related questions

+1 vote
4 answers
asked Aug 18, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
2 answers
asked Mar 26, 2013 in Web Designing by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
0 votes
1 answer
asked Aug 25, 2012 in Internet by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
3 answers
asked Nov 8, 2012 by bhuvanezh ஆர்வலர் (510 points)
+1 vote
2 answers
asked Jan 6, 2012 in Windows by srivignesh வல்லுநர் (3.6k points)
...