தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
We are using internet access with one unmanageable switch & kept in wifi modem in every separate dept. Ip not assigned for WiFi modem, its works dynamic IP basis some of the network not working it error shows - IP Conflict related error- how to avoid & solve the issue permanently.

pls advice.....

 Thals
by thals ஆர்வலர் (550 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
எங்கே conflict உள்ளதோ,   command  ல் சென்று
ipconfig /release   , and  then  
ipconfig /renew

கொடுத்துப் பார்க்கலாம்.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Dec 16, 2012 by kmanath புதியவர் (120 points)
+1 vote
3 answers
asked Aug 19, 2013 in Internet by usha புதியவர் (150 points)
0 votes
1 answer
asked May 7, 2013 in Internet by adangadhavan ஆர்வலர் (790 points)
0 votes
0 answers
asked May 3, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Apr 30, 2013 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...