தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

psd to html softwares

0 votes
I need psd to HTML converter free download please tell me.
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 19, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Oct 7, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
...