தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

about magento

0 votes
what is magento and what its uses?
asked Nov 29, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Oct 18, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked Mar 12, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
0 answers
asked May 19, 2012 in PHP by balajick புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 21, 2011 in PHP by venkat இளையோர் (220 points)
...