தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
Hello frnd
What is the different between HTML and XHTML? And please tell me the uses and examples.
in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
There are plenty of small differences between both HTML and xHTML.

If you want to know in VERY detailed manner.. then read this...,

http://www.indiastudychannel.com/experts/171-What-difference-between-HTML-XHTML.aspx
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
+1 vote
1 answer
asked Mar 21, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 30, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
0 answers
asked Nov 22, 2012 in Web Designing by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
...