ஜிமெயில் ஸர்ச் ட்ரிக்குகள்

84

 374 total views,  2 views today

மின்னஞ்சல் பயன்படுத்துபவர்களில் ஜிமெயில் கணக்கை பயன்படுத்துபவர்களே அதிகம்.

மின்னஞ்சலில் குறிப்பிட்ட மின்னஞ்சலை தேடுவது என்றால் அவ்வளவு எளிதல்ல. ஆனால் ஜிமெயில் பயனாளர்கள் மிக எளிதாக தேடும் வகையில் பல்வேறு வசதிகள் உள்ளன.

from:

குறிப்பிட்ட அனுப்புனரின் மின்னஞ்சல்களை தேடுவதற்கு. Ex: from:amy

to:

குறிப்பிட்ட நபருக்கு அனுப்பிய மின்னஞ்சல்களை தேடுவதற்கு. Ex :to:david

subject:

subject-ல் உள்ள குறிப்பிட்ட வார்த்தையை வைத்து தேடுவதற்கு. Ex :subject:dinner.

OR:

இரு நபரின் மின்னஞ்சல்களை தேடுவதற்கு. Ex :from:amy OR from:david

label:

குறிப்பிட்ட Label –களில் மின்னஞ்சலை தேடுவதற்கு. Ex: from:amy label:friends

has:attachment

மின்னஞ்சலில் ஏதேனும் Attach செய்திருந்தால் அதனை கொண்டு தேடுவதற்கு Ex: from:david has:attachment

filename:

Attachment-ல் உள்ள File Name-களை கொடுத்து தேடுவதற்கு.

larger:
smaller:

குறிப்பிட்ட அளவில் உள்ள மின்னஞ்சல்களை தேடுவதற்கு. Ex: larger:10M

circle:

Google+ circle – இல் உள்ள நபர் அனுப்பிய மின்னஞ்சல்களை தேடுவதற்கு. Ex: circle:friends

is:chat

குறிப்பிட்ட வார்த்தை உடைய Chat களை தேடுவதற்கு Ex :is:chat monkey.

after:
before:
older:
newer:

குறிப்பிட்ட திகதிக்கு முன், பின் வந்த மின்னஞ்சல்களை தேடுவதற்கு. Ex :after:2012/04/16 before:2012/04/18.

is:starred
is:unread
is:read

Starred, Unread, Read மின்னஞ்சல்களை தேடுவதற்கு. Ex :is:read is:starred from:kannan

in:inbox
in:trash
in:spam

குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ள மின்னஞ்சல்களை தேடுவதற்கு. Ex :in:trash from:amy

is:important
label:important

குறிப்பிட்ட நபரிடம் வந்த மின்னஞ்சல்களில் important என்று குறிக்கப்பட்டதை தேடுவதற்கு. Ex: is:important from:karan

You might also like

Comments are closed.