கூகுள் குரோமின் சார்ட்கட் கீ தொகுப்பு

845

 3,374 total views

குரோம் பிரௌசர் பக்கங்களை எளிதாக இயக்க குறுக்கு வழிகள்:
குரோம் ப்ரௌசரில் இயக்கத்தில் உள்ள வெப் பக்கத்தை எளிதாக இயக்க சில குறுக்கு வழிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
 • Space Bar – Page down one full screen at a time
 • Page Down — Page down one full screen at a time
 • Down Arrow – Scroll Down
 • Shift + Space Bar – Page up one full screen at a time
 • Page Up — Page up one full screen at a time
 • Up Arrow – Scroll Up
 • Home – Go to the top of the webpage
 • End – Go to the bottom of the webpage
 • Ctrl + P – Print the current page
 • Ctrl + S – Save the current page
 • Ctrl + O – Open a file from your computer in Google Chrome
 • F5 – Reload the current page
 • Esc – Stop page loading
 • Ctrl + F5 – Reload the current page (ignore cached content)
 • Ctrl + D – Bookmark the current webpage
 • Ctrl + Shift + D – Save all open pages as bookmarks in a new folder
 • Alt + Click on link – Download link
 • Ctrl + F – Open the search box
 • F3 – Find the next match for your input in the search box
 • Shift + F3 – Find the previous match for your input in the search box
 • F11 – Open page in full screen mode
 • Ctrl + + – Make the text larger
 • Ctrl + – – Make the text smaller
 • Ctrl + 0 – Return text to normal size
 • Ctrl + Shift + B – Toggle the bookmarks bar
 • Ctrl + H – View the History page
 • Ctrl + J – View the Downloads page
 • Shift + Esc – View the task manager
 • Ctrl + Shift + Delete – Open the Clear Browsing Data Dialog
 • F1 – Open the Help Center in a new tab
 • Ctrl + U – View page source code
குரோம் பிரௌசர் விண்டோவை எளிதாக இயக்க குறுக்கு வழிகள்:
குரோம் ப்ரௌசரில் இயக்க மற்றும் மற்ற விண்டோ(window) பக்கங்களை இயக்க குறுக்கு வழிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
 • Ctrl + N – Open a new window
 • Ctrl + Shift + N – Open a new window in incognito mode (Pages viewed in incognito mode won’t show in browser history or search history. They also won’t leave cookies or other traces)
 • Alt + F4 – Close the current window
 • Shift + Click on link – Open the link in a new window
குரோம் பிரௌசர் டேப் (TAB) இயக்க குறுக்கு வழிகள்:
குரோம் ப்ரௌசரில் ஒரு விண்டோவில் உள்ள டேப்(tab) பக்கங்களை எளிதாக இயக்க குறுக்கு வழிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
 • Ctrl + Click on link – Open link in a new tab in the background
 • Ctrl + Shift — Click on link – Open the link in a new tab and switch to the newly opened tab
 • Ctrl + T – Open a new tab
 • Ctrl + Shift + T – Reopen the last tab that was closed
 • Ctrl + 1 through Ctrl + 8 – Switch to the tab at the specified position
 • Ctrl + 9 – Switch to the last tab
 • Ctrl + Tab – Switch to the next tab
 • Ctrl + Shift + Tab or Ctrl + PgUp – Switch to the previous tab
 • Backspace – Go to the previous page in your browsing history for the tab
 • Shift + Backspace – Go to the next page in your browsing history for the tab
 • Ctrl + W – Close the current tab or pop-up
 • Alt + Home – Go to your homepage in the current tab
 • Ctrl + Click the Back Arrow, Forward Arrow, or Go button – Open destination in a new tab in the background
 • Drag a link to a tab – Open the link in the tab
 • Drag a link to a blank area on the tab strip – Open the link in a new tab
 • Drag a tab out of the tab strip – Open the tab in a new window
 • Drag a tab out of the tab strip and into an existing window’s tab strip – Open the tab in the existing window
 • Press ESC while dragging a tab – Return the tab to its original position
குரோம் பிரௌசர் அட்ரெஸ் பாரை(address bar) இயக்க குறுக்கு வழிகள்:
குரோம் ப்ரௌசரில் அட்ரஸ் பாரை(address bar) இயக்க சில குறுக்கு வழிகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
 • Type a search term, then press Enter – Perform a search using your default search engine
 • Type a search engine URL, then press TAB, type a search term, and press Enter – Perform a search using search engine associated with the URL
 • Ctrl + Enter after typing base web address – Automatically add ‘www.’ and ‘.com’ what you have typed in the address bar and open that web address.
 • F6 – Highlight address bar contents
 • Type a web address then Alt + Enter – Open web address that appears in the address bar in a new tab
 • Ctrl + K – Initiate a Google search with the address bar. After typing the shortcut key, a ‘?’ will appear in the address bar. Type your query then press Enter.
 • Ctrl + Right Arrow – Jump to the next word in the address bar
 • Ctrl + Backspace – Delete the previous word in the address bar
 • Select an entry from the drop down menu in the address bar, then press Shift — Delete – Delete the entry from the browsing history
 • Click an entry in the address bar drop down list with the Middle Mouse Button – Open that URL in a new tab
குரோம் பிரௌசர் மவுஸ் இயக்கங்களில் குறுக்கு வழிகள்:
குரோம் ப்ரௌசரில் மவுஸ் இயக்கங்களில் என்னென்ன குறுக்கு வழிகள் உள்ளன என கீழே தரப்பட்டுள்ளது.
 • Middle click on link – Open the link in a new tab in the background
 • Shift + Middle click on link – Open the link in a new tab and switch to the newly opened tab
 • Middle click on tab – Close the tab
 • Click the Back Button, Forward Arrow, or Go button with Middle Mouse Button – Open destination in a new tab in the background
 • Shift + Scroll Wheel – Scroll horizontally
 • Ctrl + Scroll Wheel – Increase or decrease text size

You might also like

Comments are closed.