தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
pls suggest any insant overall Search Engine promoting tool?
in SEO by naveen ஆர்வலர் (920 points)

Please log in or register to answer this question.

2 Answers

0 votes
There is no tool for that. If you are asking for "Search Engine Submission"
 then there are plenty of tools.  http://www.submitexpress.com/submission-service.html

You can simply manually  submit in Google/Yahoo/Bing/Ask/Belkoo

no need for any softwares.

These are the good search engines so far.
by வல்லுநர் (12.9k points)
0 votes
SEO is best one to increase traffic for any kind of websites.
Coming under SEO method there are many method available to increase website traffic. There are,
1. Article Writing & Submission
2. Social bookmarking
3. Quality Inbound Links
4. Content sharing   
5. Keyword Stuffing
6. Automatically generated keyword pages
7. Google Bowling
8. Different content for search engines than users
9.Search engine Visibility.
I would suggest Search engine visibility tool. Search Engine Visibility is helps to increase our page rank.You can  get this SEO service from http://www.thewebpole.com/search-engine/seo-services2.aspx?prog_id=456994&pl_id=456994 Here they provide you One-click submission of your site in many search engines like Google, Yahoo!, Bing, and AOL etc... and they also provide Powerful reports that show you how to move your website up in search results.
by sahana ஆர்வலர் (940 points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Jan 31, 2014 in SEO by humble99 புதியவர் (120 points)
0 votes
0 answers
asked Nov 16, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
2 answers
asked Sep 17, 2012 by padmanaban ஆர்வலர் (470 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 28, 2012 in Windows by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Oct 23, 2012 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
...