தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Tell me the website to unblock the website configured in Proxy Server. I tried ultra surf software but i cant able to access the facebook website configured in Proxy server.  I need the solution for this. Pls help me. My friend told it is possible using proxy websites. CAn you tell me the solution for my problem.
in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
edited by prabu_spark

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
Try using  free "CGI Proxy websites"
Try using "TOR Proxy"

I gave you just couple of keywords to search in Google. But it will get you a good solution.
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
1 answer
asked Sep 29, 2012 in Windows by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
0 votes
0 answers
0 votes
4 answers
asked Sep 19, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked Jun 9, 2012 in Internet by prabu_spark வல்லுநர் (1.8k points)
+1 vote
1 answer
asked May 19, 2012 in Internet by yogaraj ஆர்வலர் (400 points)
...