தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
+1 vote
Difference between winzip and winrar and 7zip ?
by dahsinmar ஆர்வலர் (480 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
 
Best answer
இவை அனைத்தும் கோப்புகளை சுருக்கி கையாளும் முறைகளே ... இவற்றின் முக்கியமான வித்தியாசம்..  சுருகியபின் இருக்கும் கோப்பு அளவு மட்டுமே.

உதாரணம்:   
Original Size = 2000KB
ZIP = 1000KB
RAR = 600KB
 7z    = 250KB
by வல்லுநர் (12.9k points)

Related questions

0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Sep 26, 2014 by mahiaks புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Oct 9, 2012 in PHP by sukumaran-csg புதியவர் (120 points)
0 votes
1 answer
asked Mar 24, 2015 by nithik418 புதியவர் (120 points)
...