தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by mahiaks புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
asked Sep 5, 2014 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
0 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Oct 9, 2012 in PHP by sukumaran-csg புதியவர் (120 points)
+1 vote
1 answer
asked Feb 22, 2012 by dahsinmar ஆர்வலர் (480 points)
0 votes
1 answer
asked Mar 24, 2015 by nithik418 புதியவர் (120 points)
...