தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1,030 questions

1,107 answers

35 comments

329 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.
இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா

Most popular tags

Computer இக்கு Internet download manager மாதிரி Anroid mobile இக்கு Download செய்வதற்கு ஏதும் மென்பொருள் உண்டா?

0 votes
video, audio
asked Jan 25, 2016 by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
GooglePaly இல் கிடைக்கிறது பதிவிறக்கலாம்.
answered Jan 25, 2016 by sakthy வல்லுநர் (9,700 points)

Related questions

0 votes
1 answer
+2 votes
1 answer
asked Jan 23, 2012 in Windows by hari_techtamil வல்லுநர் (2,570 points)
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
...