தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
video, audio
by rohith-shankar ஆர்வலர் (640 points)

Please log in or register to answer this question.

1 Answer

0 votes
GooglePaly இல் கிடைக்கிறது பதிவிறக்கலாம்.
by sakthy வல்லுநர் (9.7k points)

Related questions

0 votes
1 answer
+2 votes
1 answer
asked Jan 23, 2012 in Windows by hari_techtamil வல்லுநர் (2.6k points)
0 votes
2 answers
asked May 26, 2016 by sheikameen புதியவர் (180 points)
0 votes
1 answer
...