தமிழ் கேள்வி பதில் தளம். தமிழ் கணினி சார்ந்த கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும்.

Ask a Tamil Question & Get answers in Tamil. Ask in tamil computer questions and get answers by tamil computer experts online.

1k questions

1.1k answers

35 comments

323 users

தங்களின் தொழில்நுட்பம் மற்றும் ஏனைய கேள்விகளை இங்கே கேட்கவும். TECHதமிழ் வாசகர்கள் மற்றும் பிற வல்லுநர்கள் உங்களுக்கு தீர்வுகளைத் தருவார்கள்.

Categories

இலவச மின்னஞ்சல் சந்தா
0 votes
by rathnam-pillai புதியவர் (120 points)

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
2 answers
asked Mar 25, 2013 in Internet by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Jan 16, 2013 in Windows by gunasekaran-c புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Oct 20, 2012 in Web Designing by subadanabalan வல்லுநர் (11.1k points)
0 votes
1 answer
asked Nov 23, 2015 by dheenadayalannatarajan புதியவர் (120 points)
0 votes
2 answers
asked Feb 26, 2015 by nagarajankumari புதியவர் (160 points)
...